உயரப் பறந்த இந்தியக் குருவி சாலிம் அலி

30.00

Author: ஆதி வள்ளியப்பன்

சாலிம் அலியின் உண்மையான பங்களிப்பு இதுபோன்ற தவறான சித்தரிப்புகளால் சிதைக்கப்படுகிறது. சாலிம் அலி போன்ற ஒருவர் கடந்த நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்குக் கிடைக்காமல் இருந்திருந்தால், இந்தியப் பறவைகள், காடுகள் குறித்த புரிதல் பெருமளவு பின்னடைவைச் சந்தித்திருக்கும்.

Publisher:


உயரப் பறந்த இந்தியக் குருவி சாலிம் அலி

30.00