காலநிலை மாற்றம்: செய் அல்லது செத்துமடி

45.00

Author: ஆதி வள்ளியப்பன்

Climate Change என்பது காலநிலை மாற்றம், பருவநிலை மாற்றம் என இரண்டு வகையில் தமிழில் வழங்கப்படுகிறது. புரிதலின் பொருட்டு இந்த நூலில் பருவநிலை மாற்றம் என்கிற
சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Publisher:


காலநிலை மாற்றம்: செய் அல்லது செத்துமடி

45.00