விண்ணூர்தி ராக்கெட் தொழில்நுட்பம்

135.00

Author: முனைவர் பெ. சசிக்குமார்

ஏவுவாகனம் என்றால் என்ன?’ என்று அறியாதவரும் இந்தச் சொலவடையைப் பயன்படுத்துகின்றனர். சாதாரணமான உரையாடலில் ‘இது என்ன ராக்கெட் விஞ்ஞானமா?’ என்ற பேச்சுப் பலமுறை நம்மைக் கடந்து இருக்கும்.

Publisher:


விண்ணூர்தி ராக்கெட் தொழில்நுட்பம்

135.00